gallery/data-367869ea5e465e392b75ac90bb666023

tìm kiếm

Làng Mai

Thích Nhất Hạnh

Làng Mai > Cổng tam quan > Dòng tu Tiếp Hiện

Dòng tu Tiếp Hiện

Dòng tu do Sư Ông Làng Mai sáng lập tại Việt Nam vào tháng 2 năm 1966.

gallery/df4e2e1287cbf7fe8ad26b825fff290a_n-tho-gioi-tiep-hien-jpg-1